Kemppi India Private Limited

地址

地址

Kemppi India Private Limited
Lakshmi Towers
2/770 First Street
Neelankarai
600 041 Chennai
印度

联系人

联系人

电话 +91 7338744500
sales.india@kemppi.com

当地社会媒体

当地社会媒体

销售

Mrugesh Sutaria Kemppi Oy

Mrugesh Sutaria

 • National Sales Manager
 • Pune
 • 电话 +91 7338744502
 • mrugesh.sutaria@kemppi.com
 • 语言: EN, HI, GU
 • 对各个国家/地区负责: 印度

Sauvik Chatterjee

Rahul Bhat Kemppi Oy

Rahul Bhat

 • Regional Sales Manager, North India
 • Delhi
 • 电话 +91 7338744504
 • bhat.rahul@kemppi.com
 • 语言: EN, HI, PA

Shekhar Mehta

Santosh Guru Kemppi Oy

Santosh Guru

Rahul Chikhale Kemppi Oy

Rahul Chikhale

Sandeep Kadam Kemppi Oy

Sandeep Kadam

Raheem MD Kemppi Oy

Raheem MD

Sritharanandh Govindraj

Shamna Harikrishnan

Shamna Harikrishnan

Srinivasan Sanjivi Kemppi Oy

Srinivasan Sanjivi

Rajesh Marimuthu Kemppi Oy

Rajesh Marimuthu

Girish Jadhav Kemppi Oy

Girish Jadhav

Yogesh Kumar Saini Kemppi Oy

Yogesh Kumar Saini

Debabrata Panigrahi

Avirup Ghosh Kemppi Oy

Avirup Ghosh

Harikrishna Devadasan Kemppi Oy

Harikrishna Devadasan

Dhaval Mori Kemppi Oy

Dhaval Mori

Ravikant Sharma Kemppi Oy

Ravikant Sharma

Suman Ghosh

Suman Ghosh

客户支持、维护

Santosh Guru Kemppi Oy

Santosh Guru

Sandeep Kadam Kemppi Oy

Sandeep Kadam

Meenakshi Sundaram Kemppi Oy

Meenakshi Sundaram

Shomnath Nandy

Bhunja Durga Kemppi Oy

Bhunja Durga

Bikas Sahu Kemppi Oy

Bikas Sahu

K Ramalingam Kemppi Oy

K Ramalingam

N Srinivasan Kemppi Oy

N Srinivasan

管理

Rashmiranjan Mohapatra

关闭

技术规格