Sikkerhet ved sveising

Din sveis, din helse – vår misjon.

Lysbuesveisning medfører, som alle andre industriyrker, en rekke farer. Sveising er imidlertid en sikker prosess så lenge det foretas en grundig risikovurdering, nødvendige forholdsregler følges og det benyttes egnet verneutstyr. Bruk alltid godkjent sikkerhetsutstyr beregnet på sveising.

 

Sterkt lys / ultrafiolett stråling

Lysbuen er et velkjent symbol på sveisning, men bak det vakre lyset og gnistene skjuler det seg også farer. Dersom du ser på lysbuen med ubeskyttede øyne, kan det gi permanent synsskade, og selv kort eksponering kan gi brannskade på øyets ytterste lag og føre til såkalt «sveiseblink» eller «sveiseblindhet». Ultrafiolett og infrarød stråling og synlige partikler, som varm sprut, kan skade øynene og gir brannskade på ubeskyttet hud.

Beskyttelse av øynene ved sveising

Sveiserens øyne krever effektiv og godkjent beskyttelse i form av en godkjent sveisemaske og sveiseglass. Kemppis autoblend glass (ADF) og passive, fargede sveiseglass til sveisemasker gir 100 prosent beskyttelse mot ultrafiolett stråling.

Sveisemasker brukes til lengre arbeidsøkter. Det finne en rekke modeller med ulike beskyttelsesklasse, vekt og balanse. Det er derfor viktig at du velger en modell og et beskyttelsesnivå som er egnet til sveiseoppgaven og dine behov. Sveisemasker med autoblend glass gjør det enklere for sveiseren å jobbe effektivt gjennom hele sveiseprosessen.

Beskyttelse av lungene ved sveising

En mulighet er å bruke en sveisemaske utstyrt med ansiktspakning. Disse har luftventilasjonssystem for ren luft som beskytteren sveiseren mot daglig eksponering for skadelig giftig røyk og gass som inneholder karsinogene stoffer som er kreftfremkallende. Disse ventilasjonssystemene kalles åndedrettsvern for sveising og PAPR-systemer. Et komplett åndedrettsvern består av en filterenhet, et slangesett og en hjelm. Åndedrettsystem for sveising har offisiell klassifisering basert på beskyttelsesnivået – det vil si hvilken grad de stenger ute den forurensede luften i sveisemiljøet. Klassifiseringen er ikke kun basert på hvor effektivt filtreringssystemet er. Den angir også åndedrettssystemets samlede målte lekkasje, som kalles total lekkasje innover (TIL). Kemppi tilbyr et maksimalt TIL-beskyttelsesnivå på 99,8 prosent.  

Sveisemasker med autoblend glass gjør det enklere for sveiseren å jobbe effektivt gjennom hele sveiseprosessen.

Giftig røyk og gass

Vi puster normalt inn 4000 liter luft på et åttetimers skift. Samtidig kan en enkelt sveiser produsere opptil 40 gram luftbårne avgasser og partikler i timen. Sveiserøyk består av gasser og små partikler og kan inneholde mer enn 40 ulike stoffer som kommer fra de bearbeidede metallet, tilsettmaterialer eller fra overflater som maling og belegg. Sveiserøyk er skadelig, og hvis ikke åndedrettet beskyttes, kan små røykpartikler trenge langt inn i lungevevet. I tillegg kan langvarig eksponering for luftbåren forurensning og karsinogene stoffer føre til helseskader, for eksempel kreft og luftveissykdommer. Arbeidsrelaterte lungesykdommer kan forebygges ved å bruke åndedrettsvern beregnet på sveising.

Eksponering for røyk og gass kan begrenses ved å følge nødvendige sikkerhetsforholdsregler:

 • Sørg for at sveiseområdet har god ventilasjon, slik at røyk og gass holdes borte fra pustesonen og arbeidsområdet.
 • Sveisere bør alltid bruke godkjent åndedrettsvern.

 Arbeid på trange steder

I enkelte situasjoner må sveisere arbeide på trange steder, for eksempel i tanker, rør eller sjakter. Inerte gasser og enkelte vanlige kjemiske reaksjoner kan minske eller til og med fortrenge oksygenet på slike trange steder. Vurder alltid om jobben kan utføres uten at sveiseren går inn i det avgrensede området. Det må alltid gjøres en risikovurdering før det utføres sveisearbeid på trange steder der oksygennivået i luften kan synke under 17 prosent.

Dersom du må arbeide på trange steder:

 • Benytt godkjent åndedrettsvern eller en sveisemaske som beskytter mot sveiserøyk.
 • Sørg for at du er kjent med beredskapsplanen.
 • Bruk ikke oksygentilførsel ettersom det utgjør en alvorlig brannfare.
 • Husk på at de fleste sveisegasser, inkludert alle inerte gasser, er luktfrie og kan trenge unna innåndingsluft.
 • Kontroller at dekkgasslanger og -tilkoblinger er helt tette.
 • Arbeid aldri alene.

 

Varme, ild og forbrenninger

Den vanligste årsaken til brann er at det finnes brennbart materiale i arbeidsområdet. Brannfaren minsker om arbeidsområdet holdes fritt for brennbart materiale som tre og tekstiler. Husk at varme og gnister kan spres i et stort område.

Sørg for at du er kjent med beredskapsplanen ved brann og vet hvor brannslukkerne er plassert. Brannslukkere skal alltid være plassert i nærheten av sveiseområdet. Dersom det ikke er mulig å holde sveiseområdet rent, er det viktig å følge med på sveiseområdet under og i minst 60 minutter etter at sveisingen er avsluttet for å unngå at gnister forårsaker brann. Sveisområdet kan også avskjermes med brannsikre tepper eller metallplater.

Forbrenning som skyldes sprut er en vanlig og relativt ufarlig skade blant sveisere. Dette kan gi brennmerker på huden. Dersom sveiserens hals og nakke ikke beskyttes ordentlig, kan UV-strålingen gi solforbrenning. Langvarig eksponering kan gi mer permanente skader. Beskytt alltid utsatte hudområder med egnet bekledning.

Skader kan forebygges ved å bruke godkjent personlig verneutstyr og dekke til kroppen helt under sveising. Tykke hansker og brannsikker bekledning med lange ermer er grunnleggende utrustning for sveisere.

Elektrisk støt

Elektrisk støt utgjør en overhengende og alvorlig risiko for sveisere og kan forårsake alvorlige skader og dødsfall. Det er mulig å redusere faren for elektrisk støt under sveising:

 • Sørg for at utstyret er kontrollert og fungerer som det skal. Bruk aldri deler som er skadet.
 • Bruk kun utstyr som du er kjent med og vet hvordan du skal bruke. Bruk ikke utstyret dersom du føler deg usikker.
 • Reparasjon og vedlikehold av utstyr skal kun utføres av godkjente reparasjonsverksteder.
 • Bruk alltid rene og tørre sveisehansker. Ikke la hud eller våt bekledning komme i kontakt med metalldelene på elektrodeholderen.
 • Benytt heldekkende bekledning under sveising.
 • Bruk en tørr plattform, for eksempel en matte eller trepall, slik at du ikke kommer i kontakt med våte eller ledende flater.

 

Fysiske farer

Ergonomi er på full fart inn i sveisebransjen også. En stor andel av ulykkene som rapporteres, skyldes at noen sklir, snubler eller faller. Ved sveising er det også fare for andre fysiske skader, for eksempel klemskader på tær eller fingre. Bruk av egnet personlig verneutstyr beskytter mot fysiske farer. Hørselvern og ørepropper beskytter mot støy. Hjelm beskytter hodet mot fallende eller skarpe gjenstander.

Når arbeidsplassen holdes ren, ryddig og fri for hindringer og farer, er det enklere for sveiserne å jobbe effektivt. Velg sveiseutstyr basert på behov, formål og arbeidsområde. Muligheten til å flytte utstyret på en enkel måte er også et viktig kriterium som bidrar til at sveiserne kan jobbe raskere, tryggere og mer effektivt.

 

Farer i forbindelse med sveising i henhold til NS-EN ISO 4063 

Lukk

Tekniske spesifikasjoner