MIG/MAG-svetsning

Användningsområden, utrustning och teknik

Vid MIG/MAG-svetsning upprätthålls en ljusbåge mellan trådelektroden och arbetsstycket. Trådelektroden matas fram genom svetspistolen. Ljusbågen smälter samman grundmaterialet och trådelektroden och formar på så sätt svetsfogen. Tillsatsmaterialet matas kontinuerligt från trådmatarverket genom svetspistolen under hela svetsförloppet. Svetspistolen förser också svetsfogen med skyddsgas.

MIG- och MAG-svetsmetoderna skiljer sig genom att det i MIG (Metal Inert Gas) används en inert skyddsgas, vilken inte är aktiv i svetsprocessen, medan i MAG (Metal Active Gas) är gasen aktivt i svetsprocessen.

Vanligen innehåller skyddsgasen aktiv koldioxid eller oxygen och därför är MAG-svetsning mycket vanligare än MIG-svetsning. I själva verket används termen MIG-svetsning ofta oavsiktligt i samband med MAG-svetsning.

Användningsområden för MIG/MAG-svetsning

MIG/MAG-svetsning används idag nästan överallt i svetsindustrin. De största användarna är den tunga och medeltunga industrin såsom skeppsbyggnad, stålkonstruktioner, rörledningar och tryckkärl, liksom företag som sysslar med reparationer och underhåll.

MIG/MAG-svetsning används också allmänt inom tunnplåtsindustrin, speciellt inom bil-, tunnplåts- och verkstadsindustrin. Även inom hobby- och ”gör-det-själv”-verksamhet är MIG/MAG-svetsning vanlig.

Utrustning för MIG/MAG-svetsning

Utrustningen för MIG/MAG-svetsning består vanligen av strömkälla, trådmatarverk, återledare, svetspistol, vätskekylenhet som tillval samt en skyddsgasflaska eller centralgasanläggning.

Trådmatarverket matar erforderligt tillsatsmaterial för svetsningen från bobinen till svetspistolen.

Via trådmatarverket kan man även starta och stoppa strömkällan. Om det finns en elektronisk strömkälla kan man styra spänningen från strömkällan. Strömkällan och trådmatarverket är därför anslutna med en manöverkabel. Trådmatarverket styr dessutom skyddsgasflödet. Skyddsgasen kommer antingen från en gasflaska eller från en centralgasanläggning.

I Kemppis produktsortiment ingår MIG-svetsmaskiner med modulkonstruktion. På så sätt kan man fritt välja kylenhet, strömkälla och trådmatarverk enligt de krav som ställs. Trådmatarverket kan tas loss från strömkällan. Därvid behöver inte hela svetsmaskinen flyttas från en arbetsplats till en annan.

Enheterna kan även ha utbytbara funktionspaneler och separat aktiverade tilläggsfunktioner.

Vid svetsning värms svetspistolen upp och måste därför kylas med luft eller vätska. I luftkylda pistoler fungerar skyddsgasen som förs genom pistolen samtidigt som kylmedel. I vattenkylda pistoler används en separat vätskekylenhet där vätskan kyls och sedan cirkuleras genom svetskabeln till svetspistolen.

MIG/MAG-svetsningsteknik

Vid MIG/MAG-svetsning är svetsarens verktyg en svetspistol. Genom den förs tillsatsmaterial, skyddsgas och erforderlig svetsström till arbetsstycket. De viktigaste faktorerna vid MIG/MAG-svetsning är svetsläget, svetspistolvinkeln, utstickslängden, framföringshastigheten och smältbadets utformning.

Ljusbågen tänds med pistolavtryckaren och svetspistolen förs sedan i jämn takt längs svetsfogen. Smältbadet måste observeras kontinuerligt. Svetspistolens placering och vinkel i förhållande till arbetsstycket måste hållas konstant.

Det är av största vikt att svetsaren koncentrerar sig på att alltid hålla smältbadets utseende och form korrekt. Ett ögonblicks ouppmärksamhet kan resultera i en felaktig svetsfog. Om detta sker, bör svetsningen stoppas för ett ögonblick och därefter återupptas.

Föregångare inom bågsvetsning

Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi vill öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden fortsätta att utveckla ljusbågen. Kemppi tillhandahåller avancerade produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat partnernätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 17 länder och en omsättning på 140 miljoner euro.

Kemppi – Designed for welders

Stäng

Tekniska data