Polityka prywatności dla zewnętrznych interesariuszy

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

Klauzula ochrony prywatności – zewnętrzni interesariusze

Celem niniejszej klauzuli jest przekazanie informacji o tym, jak Kemppi Group Oy, Kemppi Oy i oddziały Kemppi Oy (takie jak Kemppi Sverige Ab, Weldindustry AS, Trafimet Group SpA), w tym ich spółki filialne (ogółem dalej "Kemppi", "my", "nas"), przetwarzają dane osobowe naszych zewnętrznych interesariuszy, takich jak klienci, dostawcy, kontakty marketingowe, uczestnicy wydarzeń, osoby kontaktowe w mediach itd.

Administratorem Twoich danych osobowych jest jedna lub kilka firm z grupy Kemppi, w zależności od celu przetwarzania danych. Listę firm wraz z informacjami kontaktowymi można sprawdzić po kliknięciu poniższych łączy:

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych i/lub niniejszą informacją skontaktuj się z Kemppi Group Oy, Kempinkatu 1, 15810 Lahti, Finland, tel. +358389911, [email protected]. Jest to zalecany punkt kontaktowy niezależny od spółki Kemppi, z którą akurat masz do czynienia.

Niniejsza Klauzuli ochrony prywatności porusza następujące zagadnienia:

 1. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 2. Jakiego rodzaju informacje o Tobie zbieramy?
 3. Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?
 4. Komu udostępniamy Twoje dane i czy mogą one być przekazywane poza teren Unii Europejskiej i EOG?
 5. Jak są chronione Twoje dane osobowe i jak długo je przetwarzamy?
 6. Twoje prawa

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane po uzyskaniu Twojej zgody, w celu wypełnienia obowiązującej umowy lub zawarcia umowy na Twój wniosek, ze względu na nasze uzasadnione interesy lub w celu wywiązania się z obowiązków prawnych.

Uzasadniony interes jest podstawą w następujących przypadkach:

 • Przekazywanie i otrzymywanie Twoich danych kontaktowych w relacjach z naszymi partnerami takimi jak dealerzy, dystrybutorzy i warsztaty serwisowe, w reakcji na Twoje zapytania o usługi świadczone przez te podmioty
 • Gromadzenie danych kontaktowych przez przedstawicieli lub partnerów Kemppi podczas różnych zdarzeń współpracy biznesowej z rejestrów publicznych i innych powszechnie dostępnych źródeł
 • Informacje o użytkowaniu aplikacji dostarczone przez Kemppi

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

 • Zarządzanie relacjami między Kemppi a Tobą oraz ich rozwijanie
 • Działania marketingowe i komunikacyjne
 • Rejestracja i uzgadnianie ustaleń w sprawie wydarzeń i spotkań (np. premiery produktów, szkolenia)
 • Zarządzanie ofertami cenowymi, zamówieniami i fakturowaniem
 • Obsługa klienta
 • Zarządzanie aplikacjami dostarczanymi przez Kemppi (np. bezpieczeństwo, dyspozycyjność, prawa dostępu)

Sporządzamy Twój profil na podstawie rodzaju Twojej współpracy z nami, np. w roli dealera, dostawcy lub konsumenta, informacji o zainteresowaniach uzyskanych za pomocą plików cookie oraz Twoich rejestracji dokonanych w naszych systemach, np. gdy rejestrujesz gwarancję albo konto użytkownika. Informacje profilowe służą do ukierunkowania komunikacji oraz mogą być wykorzystywane do automatycznych działań marketingowych.

Jakiego rodzaju informacje o Tobie zbieramy?

W celach wymienionych powyżej możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Twoje dane kontaktowe
 • Nazwa firmy, którą reprezentujesz, oraz Twoje stanowisko i rola w tej firmie
 • Rodzaj Twojej relacji z Kemppi (np. kontakt sprzedażowy, klient, dostawca, podwykonawca, kontakt dla mediów)
 • Pozwolenia i/lub zakazy w zakresie marketingu bezpośredniego
 • Historia udziału w wydarzeniach i spotkaniach (np. premierach produktów, szkoleniach) organizowanych przez Kemppi
 • Potencjalne obszary zainteresowania związane z ofertą Kemppi
 • Dane logowania i ewentualna historia użytkowania aplikacji dostarczonych przez Kemppi
 • Historia ofert cenowych, zamówień i faktur
 • Rejestracje gwarancji, produktów i usług
 • Zdjęcia i filmy zrobione na wydarzeniach Kemppi
 • Ograniczenia żywieniowe i specjalne potrzeby na konkretnych wydarzeniach i spotkaniach
 • Twoje odpowiedzi w naszych ankietach dla klientów, przekazywane opinie oraz przysyłane nam pytania i prośby o usługi
 • Twoja aktywność w witrynach internetowych Kemppi, w tym odwiedziny stron, czas wyświetlania poszczególnych stron, niesfinalizowane zamówienia w sklepie itd.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe gromadzimy kilkoma różnymi metodami

 • Dostarczane przez Ciebie na różne sposoby
 • Dostarczone przez inne osoby kontaktowe z Twojej firmy
 • Dostarczane przez partnerów Kemppi, takich jak dealerzy, dystrybutorzy i warsztaty serwisowe
 • Automatycznie za pomocą plików cookie zgodnie ze skonfigurowanymi przez Ciebie ustawieniami, gdy odwiedzasz strony internetowe Kemppi
 • Gromadzone przez przedstawicieli lub partnerów Kemppi podczas różnych zdarzeń współpracy biznesowej z rejestrów publicznych i innych powszechnie dostępnych źródeł
 • Na podstawie korzystania przez Ciebie z aplikacji dostarczonych przez Kemppi

Komu udostępniamy Twoje dane i czy mogą one być przekazywane poza teren Unii Europejskiej i EOG?

Ze względu na podział zadań w Kemppi w razie potrzeby Twoje dane osobowe mogą być przekazywane między spółkami grupy Kemppi z przeznaczeniem do celów określonych w tej Klauzuli ochrony prywatności.

Jeśli szukasz usług świadczonych przez partnerów Kemppi, takich jak dealerzy, dystrybutorzy lub warsztaty serwisowe, możemy udostępnić Twoje dane kontaktowe podmiotom, które w naszej ocenie będą w stanie spełnić konkretne potrzeby.

Przetwarzanie danych osobowych jest częściowo zlecane zewnętrznym usługodawcom. Ów outsourcing może obejmować zarówno zakup mocy obliczeniowych na serwerach, jak i korzystanie z usług, w których usługodawca musi mieć faktyczny wgląd w Twoje dane osobowe. Każdy usługodawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia danej usługi.

Zależnie od zakresu, w jakim zaakceptujesz używanie plików cookie w naszych witrynach internetowych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim wymienionym w formularzu zgody na pliki cookie.

Jak są chronione Twoje dane osobowe i jak długo je przetwarzamy?

Stosujemy odpowiednie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikowaniem, usunięciem lub przetwarzaniem w jakikolwiek inny sposób. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony w zależności od roli i zadań służbowych osoby przetwarzającej dane.

Gdy Twoje dane są przekazywane między różnymi firmami, stosujemy umowy mające zapewnić ochronę tych informacji. W przypadku spółek Kemppi spoza obszaru UE/EOG obowiązuje umowa przewidująca egzekwowanie standardowych klauzul umownych UE. Jeśli partner/usługodawca znajduje się poza obszarem UE/EOG, udostępniamy Twoje dane tylko wtedy, gdy według Komisji Europejskiej kraj partnera/usługodawcy zapewnia adekwatny poziom ochrony danych albo jeśli zawarliśmy z tym partnerem/usługodawcą umowę przewidującą egzekwowanie standardowych klauzul umownych UE. Dodatkowo w razie potrzeby również z podmiotami wewnątrz UE/EOG zawieramy umowy na przetwarzanie danych.

W tej klauzuli ochrony prywatności wymieniliśmy kilka różnych celów wykorzystywania Twoich danych osobowych. Okres przetwarzania danych może być bardzo zróżnicowany i w zależności od celu wynosić nawet kilka lat. Na przykład informacje o ograniczeniach żywieniowych i specjalnych potrzebach na konkretnych wydarzeniach i spotkaniach są przechowywane tylko do czasu zakończenia wydarzenia. Z kolei dane osobowe figurujące na fakturach pozostają w naszych systemach przez kilka lat, co wynika z wymogów księgowości. Regularnie oceniamy potrzebę archiwizowania wszystkich danych osobowych i usuwamy te, które przestały być niezbędne do celów wymienionych w tej klauzuli ochrony prywatności.

Twoje prawa

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych albo wyegzekwować przysługujące Ci prawa, napisz do nas na adres [email protected].

Prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Masz prawo do wiedzy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności służy temu celowi.

Prawo dostępu

Masz prawo wiedzieć, czy przetwarzamy dane osobowe, które Cię dotyczą. Jeśli tak, masz prawo uzyskać kopię tych danych.

Prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania

Jeżeli przetwarzane przez nas dane osobowe są nierzetelne, możesz zażądać od nas sprostowania danych, które Cię dotyczą.

Możesz poprosić nas o usunięcie danych osobowych, które Cię dotyczą. Nie usuniemy jednak Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzanie jest nadal niezbędne do sformułowania lub dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami albo jeśli istnieją inne ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania.

Zwracamy uwagę, że jeśli wyrażono zgodę na robienie zdjęcia i filmów, po czym materiały te zostały udostępnione na przykład w mediach społecznościowych, możemy je usunąć tylko z kanałów kontrolowanych przez Kemppi.

Jeżeli uznasz, że przetwarzane przez nas dane są nierzetelne lub przetwarzanie jest sprzeczne z prawem albo jeśli otrzymaliśmy Twój sprzeciw wobec przetwarzania danych, możesz zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych. W takich przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane tylko za Twoją zgodą albo jeśli potrzebujemy danych do sformułowania lub dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.

Jeżeli w reakcji na Twój wniosek sprostujemy lub usuniemy dane albo ograniczymy ich przetwarzanie, w miarę możliwości mamy obowiązek powiadomić wszystkie strony, którym wcześniej udostępniliśmy Twoje dane, o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania.

Prawo do wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz w każdej chwili ją wycofać.

Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Możesz wyegzekwować to prawo w dowolnym momencie, jako przyczynę podając Twoją szczególną sytuację. Po otrzymaniu takiego wniosku nie możemy kontynuować przetwarzania Twoich danych osobowych, z wyjątkiem ważnych prawnie uzasadnionych podstaw, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do sformułowania lub dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Skargę można złożyć w państwie członkowskim UE, w którym mieszkasz, pracujesz lub nastąpiło domniemane naruszenie.

 

Niniejsza klauzula ochrony prywatności została po raz ostatni zaktualizowana w dniu 22 lipca 2022 r.

Zamknij

Dane techniczne