Integritetspolicy för externa intressenter

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Integritetsmeddelande – Externa intressenter

Syftet med detta meddelande är att ge dig information om hur Kemppi Group Oy, Kemppi Oy och Kemppi Oy-dotterbolag (som Kemppi Sverige AB, Weldindustry AS, Trafimet Group SpA), inklusive deras dotterbolag (senare "Kemppi”,"vi", "oss") behandlar personuppgifter från våra externa intressenter som kunder, leverantörer, marknadsledare, evenemangsdeltagare, mediekontakter osv.

Den personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter är ett eller flera företag inom Kemppi, beroende på vilket syfte uppgifterna behandlas för. Du hittar företagen och dessas kontaktuppgifter genom dessa länkar

Om du har några frågor angående behandling av personuppgifter och/eller detta meddelande, kontakta Kemppi Group Oy, Kempinkatu 1, 15810 Lahti, Finland, tel. +358389911, [email protected]. Detta är den rekommenderade kontaktpunkten oavsett vilket Kemppi-företag du har att göra med.

Detta integritetsmeddelande omfattar följande ämnen

 1. Varför behandlar vi dina personuppgifter?
 2. Vilken typ av uppgifter om dig samlas in?
 3. Varifrån samlar vi in dina personuppgifter?
 4. Vem delar vi dina uppgifter med, och kan dina uppgifter överföras utanför EU eller EES?
 5. Hur skyddas dina personuppgifter, och hur länge behandlar vi uppgifterna?
 6. Dina rättigheter

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter baserat på ditt samtycke för att fullgöra ett befintligt kontrakt, för att ingå ett kontrakt på din begäran, för berättigade intressen eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Berättigat intresse används som grund i dessa fall:

 • Skicka och ta emot dina kontaktuppgifter till våra partner som återförsäljare, distributörer och serviceverkstäder baserat på dina förfrågningar om de tjänster som tillhandahålls av dem
 • Samla in kontaktuppgifter genom Kemppis representanter eller partner under affärshändelser från offentliga register och andra allmänt tillgängliga källor
 • Användningsinformation från tillämpningar som tillhandahålls av Kemppi

Vi behandlar dina uppgifter för dessa ändamål:

 • Hantera och utveckla Kemppis relation med dig
 • Marknads- och kommunikationsaktiviteter
 • Evenemangs- och mötesregistreringar och arrangemang (t.ex. produktlanseringar, utbildning)
 • Offert-, order- och fakturahantering
 • Kundservice
 • Hantera tillämpningar från Kemppi (t.ex. säkerhet, kapacitet, åtkomsträttigheter)

Vi profilerar dig baserat på din relation med oss, t.ex. återförsäljare, leverantör, konsument, den intresseinformation som inhämtats genom cookies och baserat på de registreringar du har gjort i våra system, som garantiregistrering eller användarkontoregistrering. Profileringsinformationen används för att rikta kommunikation och kan användas i automatiserade marknadsföringsaktiviteter.

Vilken typ av uppgifter om dig samlas in?

För de ändamål som anges ovan kan vi komma att behandla följande personuppgifter

 • Din kontaktinformation
 • Företaget du representerar, din titel och roll i det
 • Klassificering av din relation med Kemppi (t.ex. ledare, kund, leverantör, underleverantör, mediekontakt)
 • Direktmarknadsföringstillstånd och/eller -förbud
 • Deltagandehistorik i evenemang och möten (t.ex. produktlanseringar, utbildning) som organiseras av Kemppi
 • Möjliga intresseområden relaterade till Kemppis erbjudande
 • Inloggningsuppgifter och möjlig användningslogg för tillämpningar som tillhandahålls av Kemppi
 • Offert-, order- och fakturahistorik
 • Garanti-, produkt- och serviceregistreringar
 • Bilder och videor tagna vid Kemppi-evenemang
 • Kostrestriktioner och särskilda behov gällande ett specifikt evenemang och mötesarrangemang
 • Dina svar på våra kundundersökningar, den feedback du ger och de frågor och serviceförfrågningar du skickar
 • Dina aktiviteter på Kemppis webbplatser, inklusive besökta sidor, varaktighet på sidorna, ofullständiga beställningar från webbshoppen osv.

Varifrån samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter på flera olika sätt

 • Tillhandahållna av dig på olika sätt
 • Tillhandahållna av andra kontakter i ditt företag
 • Tillhandahållna av Kemppi-partner som återförsäljare, distributörer och serviceverkstäder
 • Automatiskt av cookies när du besöker Kemppis webbsidor enligt dina cookieinställningar
 • Insamlade genom Kemppis representanter eller partner under affärshändelser, från offentliga register och andra allmänt tillgängliga källor
 • Baserat på dina användningstillämpningar från Kemppi

Vem delar vi dina uppgifter med, och kan dina uppgifter överföras utanför EU eller EES?

Dina personuppgifter kan komma att delas mellan Kemppi-företagen för att användas för de ändamål som definieras i detta integritetsmeddelande om nödvändigt på grund av arbetsfördelningen inom Kemppi.

Om du letar efter tjänster som tillhandahålls av Kemppi-partner, som återförsäljare, distributörer eller serviceverkstäder, kan vi komma att dela din kontaktinformation med de partner som verkar lämpliga för ditt behov.

Behandlingen av personuppgifter sköts delvis genom outsourcing till tjänstleverantörer. Denna outsourcing sträcker sig från inköp av serverkapacitet till att använda tjänster som kräver att tjänstleverantören faktiskt ser dina personuppgifter. Varje tjänstleverantör får behandla personuppgifter endast i den utsträckning som är nödvändig för tillhandahållandet av tjänsten i fråga.

Beroende på dina godkännanden av cookies på våra webbplatser kan dina personuppgifter överföras till de tredje parter som anges i formuläret för godkännande av cookies.

Hur skyddas dina personuppgifter, och hur länge behandlar vi uppgifterna?

Tillämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder används för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst, modifiering, borttagning eller någon annan typ av behandling. Tillgången till personuppgifter är begränsad enligt uppgiftsbiträdets arbetsroll och uppgifter.

Vi tillämpar även avtal för att skydda dina uppgifter när de delas mellan företag. Med Kemppi-företagen utanför EU/EES-området finns ett avtal med EU-standardavtalsklausuler. Om partnern/tjänstleverantören befinner sig utanför EU-/EES-området delar vi endast din information om partnerns/tjänsteleverantörens land har godkänts av EU-kommissionen för en adekvat dataskyddsnivå, eller om vi har ingått ett avtal om EU-standardavtalsklausuler med partnern/tjänstleverantören. Vi har även databehandlingsavtal med parter inom EU-/EES-området vid behov.

I detta integritetsmeddelande har vi listat flera olika syften för användning av dina personuppgifter. Tidslinjen för behandling av dina uppgifter kan variera från mycket kort till flera år, beroende på syftet. Exempelvis bevaras kostrestriktioner och särskilda behov för evenemangs- och mötesarrangemang endast tills evenemanget är avslutat, medan personuppgifter i fakturor bevaras i flera år på grund av bokföringsregler. Vi utvärderar regelbundet behovet av att behålla befintliga personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre är giltiga för de syften som anges i detta integritetsmeddelande.

Dina rättigheter

Om du vill ha mer information om behandlingen av dina personuppgifter eller utöva dina rättigheter, kontakta oss på [email protected].

Rätt att inhämta information om behandling av personuppgifter

Du har rätt att få veta om behandlingen av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy syftar till att uppfylla detta.

Rätt till tillgång

Du har rätt att veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig eller inte. Om vi gör det har du rätt att få en kopia av dessa uppgifter.

Rätt till rättelse, radering och begränsning av behandling

Om de personuppgifter vi behandlar är felaktiga kan du begära att vi korrigerar sådana uppgifter som berör dig.

Du kan begära att vi raderar personuppgifter som berör dig. Vi kommer dock inte att radera dina personuppgifter om behandlingen fortfarande är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller om det finns andra tvingande berättigade skäl för att fortsätta behandlingen.

Observera att om du har gett ditt samtycke till bilder och videor, och dessa har delats, t.ex. på sociala medier, kan de endast raderas från kanaler som kontrolleras av Kemppi.

Om du anser att de uppgifter som vi behandlar är felaktiga eller att behandlingen är olaglig, eller om du har invänt mot behandlingen av dina uppgifter, kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. I sådana fall får vi endast behandla dina uppgifter med ditt samtycke eller om vi behöver uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om vi korrigerar, raderar eller begränsar behandlingen av uppgifter på grundval av din begäran är vi skyldiga att meddela alla parter som vi tidigare har lämnat ut dina uppgifter till om rättelsen, raderingen eller begränsningen där det är genomförbart.

Rätt att återkalla samtycke

När behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke.

Du har rätt att få invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan utöva denna rätt när som helst på grunder som hänför sig till din särskilda situation. Efter detta får vi inte fortsätta att behandla dina personuppgifter utom för tvingande berättigade skäl som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig strider mot dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan lämna in ditt klagomål i den EU-medlemsstat där du har din hemvist, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen.

 

Detta integritetsmeddelande uppdaterades senast den 22 juli 2022.

Stäng

Tekniska data