Adfærdskodeks

Kemppis adfærdskodeks fastlægger de hovedprincipper, som vi alle bør handle efter overalt, både personligt og som virksomhed.

En besked fra vores ledelse

Ved at optræde ansvarligt sikrer vi, at vi altid er en troværdig partner for vores kunder og samarbejdspartnere. Vi opbygger tillid hver dag ved at handle i overensstemmelse med vores principper. Alle Kemppi-medarbejdere spiller en vigtig rolle i at opbygge denne tillid og skabe en stærk kultur.

Vores drift og vores beslutninger er styret af Kemppis værdier: mennesker, mod, integritet og succes såvel som dette adfærdskodeks. Alle Kemppi-medarbejdere skal have kendskab til vores adfærdskodeks, uanset deres job eller stilling, og skal også handle i overensstemmelse med dette kodeks. Vi overholder lovene, og vi er ærlige og respektfulde. Vi har nultolerance over for korruption og er opmærksomme på enhver form for uregelmæssigheder.

Vi har forpligtet Kemppis leverandører og partnere til at overholde adfærdskodeks for leverandører og sikrer, at de følger en praksis, der er i overensstemmelse med vores adfærdskodeks. Adfærdskodekset for leverandører er en del af Kemppis generelle vilkår og betingelser.

 

Adfærdskodeks

Indledning

Kemppis adfærdskodeks fastlægger de hovedprincipper, som vi alle bør handle efter overalt, både personligt og som virksomhed. Det regulerer vores drift i praksis og indeholder alle de principper, som alle medarbejdere i Kemppi skal følge i hele organisationen.  Det definerer også, hvordan vi håndterer vores forretningsforbindelser med kunder, forretningspartnere, medarbejdere og andre interessenter. Det fortæller vores interessenter og de samfund, hvor vi opererer, hvem vi er, og hvordan vi opererer.

Alle skal sikre sig, at de ved, hvordan adfærdskodekset gælder for deres arbejde, og handle i overensstemmelse hermed. Hvis du har spørgsmål om nogle af de emner, der er dækket i dette adfærdskodeks, bedes du kontakte din supervisor eller et medlem af det globale ledelsesteam.

Vores adfærdskodeks er baseret på vores værdier for mennesker, mod, integritet og succes. Adfærdskodekset gør vores værdier til en konkret del af vores daglige drift og beslutningstagning.

 

Kemppis værdier

Kemppis værdier er som følger:

 • Mennesker. Vi er en teknologivirksomhed drevet af mennesker. Et vinderteam skabes gennem samarbejde, og der skal altid være arbejdsglæde. Et stærkt værdigrundlag er grundlaget for vores succes.
 • Mod. At være frontløber kræver, at vi har modet til at sætte spørgsmålstegn ved vores nuværende praksis og kaste os ud i det nye og ukendte. Vi lærer af fortiden for at kunne skabe en bedre fremtid. Vi har modet til at sige vores mening og til at møde udfordringer, der synes umulige.
 • Integritet. Vi handler altid med integritet og holder vores løfter. For os betyder integritet ansvar, kontinuitet og ærlighed over for alle vores interessenter. Vi handler i overensstemmelse med høje moralske standarder og principperne for bæredygtighed.
 • Succes. Udfordrende mål og viljen til at levere motiverer os til at præstere optimalt. Vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe vores kunder med at opnå succes. Ønsket om at lykkes og vokse inspirerer os til at opnå endnu bedre resultater.

 

Bæredygtighed

Bæredygtighed er hjertet i vores aktiviteter. Vi følger ISO9001-standarden, der er retningslinjen i vores drift. Etisk kultur og at gøre det rigtige er del af vores daglige virksomhedsaktiviteter. Etisk kultur og bæredygtighed er også faktorer, der skiller vores virksomhed ud fra andre, når vi opererer på de globale markeder. Ved at gøre det rigtige styrker vi interessenternes tillid til os, opbygger langsigtede partnerskaber, skaber værdi for vores aktionærer og forbliver en attraktiv arbejdsgiver.

 • Vi overholder love og principper om etisk forretningspraksis. Vi handler altid i overensstemmelse med den lovgivning og de regler, der gælder for vores virksomhed. Ud over gældende lovgivning overholder vi de generelt accepterede etiske standarder. Vi forventer desuden, at vores forretningspartnere og leverandører deler og overholder de samme etiske standarder.
 • Vi respekterer beskyttelsen af privatlivets fred. Vi respekterer privatlivets fred og beskyttelsen af personoplysninger, uanset om det er medarbejderes, forretningspartneres, jobansøgeres eller kunders personoplysninger. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun personoplysninger til de tilladte formål i henhold til gældende lovgivning. Alle, der arbejder for Kemppi, har ansvar for at implementere databeskyttelse.
 • Vi tolererer ikke diskrimination eller chikane og behandler mennesker med respekt. Vi sikrer et arbejdsmiljø, hvor mennesker værdsættes og behandles med respekt. Vi diskriminerer eller behandler ikke medarbejdere eller jobansøgere uretfærdigt i forhold til ansættelse, uddannelse, rekruttering, forfremmelse, løn og kompensation eller andre aspekter af ansættelsen. Vi har nultolerance over for sexchikane, mobning og anden intimidering. Vi gør ikke brug af og støtter ikke børne- eller tvangsarbejde.
 • Vi bestræber os på at give vores medarbejdere et arbejdsmiljø, der er fri for chikane og anden krænkende eller respektløs adfærd. Chikane er enhver uønsket verbal, visuel, fysisk eller anden form for aktivitet, der skaber et intimiderende, krænkende eller fjendtligt arbejdsmiljø.
 • Vi støtter sikkerhed og trivsel på arbejdspladsen. Vi går aldrig på kompromis med vores medarbejderes sikkerhed. Vi sørger for, at vores medarbejdere har et sikkert arbejdsmiljø, der understøtter deres trivsel. Vi er alle ansvarlige for at fremme sikkerheden og trivslen på arbejdspladsen. Dette opnås bedst ved at følge de almindelige retningslinjer og ved omgående at indberette eventuelle sikkerhedshændelser. Ud over den fysiske sikkerhed stræber vi også efter at fremme vores medarbejderes mentale trivsel og sundhed.
 • Vi sætter pris på mangfoldighed. Efter vores opfattelse består mangfoldighed af den enkelte persons individuelle karakteristika: Personlighed, livsstil, erhvervserfaring, etnisk oprindelse, seksuel orientering, religion, køn, alder, nationalitet, kompetencer og andre karakteristika. Vi stræber efter at fremme mangfoldigheden i vores rekruttering og efter at udvikle og engagere vores medarbejdere på alle niveauer i organisationen. Vi bestræber os på at sikre et rummeligt arbejdsmiljø, hvor individuelle egenskaber værdsættes som styrker.
 • Vi respekterer vores medarbejderes foreningsfrihed. Vi respekterer vores medarbejderes ret til at deltage og organisere sig i fagforeninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Ansvarlig beslutningstagning

Ledelse og personale skal tage ansvar for de valg, de træffer. Personlige interesser må aldrig gå forud for Kemppis. Vores succes afhænger af vores omdømme, og det er vores alle sammens ansvar at værne om det. Ved at handle på en gennemsigtig, åben og respektfuld måde sikrer vi, at vi forbliver førende inden for design af lysbuesvejsning, så vi kan levere vores fulde udvalg af avancerede produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk lige fra industrielle svejsevirksomheder til individuelle entreprenører, hvis tilgang værdsættes af partnere, investorer og medarbejdere.

Vi hverken modtager eller tilbyder bestikkelse. Gaver og gæstfrihed, vi måtte give og modtage, skal altid have et klart forretningsmål. Gavernes værdi skal være rimelig samt passende i forhold til forretningsforbindelsens formål. Medarbejderne må ikke give eller modtage gaver eller andre fordele, der kan påvirke forretningsbeslutninger, eller som har en væsentlig personlig eller økonomisk værdi. 

Vi undgår interessekonflikter, og alle beslutninger og transaktioner skal træffes med henblik på virksomhedens bedste interesse. Beslutninger må ikke baseres på individuelle interesser. Vi behandler venner og familie som enhver anden forretningspartner, og vores personlige relationer må ikke påvirke vores beslutninger. Vi skal identificere og undgå interessekonflikter og afholde os fra at træffe beslutninger, der involverer eller kan involvere en interessekonflikt. Vi indberetter øjeblikkeligt alle forhold, der kan opfattes som en interessekonflikt, til en supervisor og løser sagen i forhold til virksomhedens bedste interesse.

Kemppi har nultolerance over for korruption. Virksomheden overholder alle relevante antikorruptionslove i alle jurisdiktioner, hvor vi opererer.

Vi forpligter os til fair konkurrence, hvilket betyder at konkurrere på en ærlig og fair måde og i overensstemmelse med gældende love. Alle vores medarbejdere skal overholde lovgivningen, herunder konkurrencelove, regler og interne retningslinjer. Vi respekterer intellektuelle ejendomsrettigheder og fortrolige oplysninger.

 

Ansvar over for aktionærer

En ansvarlig tilgang beskytter shareholder value. Alle Kemppi-medarbejdere er ansvarlige for at respektere virksomhedens oplysninger, intellektuelle ejendomsrettigheder og aktiver, så virksomheden forbliver et pålideligt investeringsmål.

Vi beskytter virksomhedens aktiver mod tyveri, misbrug, tab og beskadigelse. Virksomhedens aktiver omfatter fysiske aktiver som f.eks. udstyr, maskiner, lokaler, råmaterialer, komponenter, færdige produkter, køretøjer og andre virksomhedsaktiver. Virksomhedens aktiver omfatter også immaterielle aktiver som f.eks. fortrolige oplysninger, immaterielle rettigheder (patenter og varemærker) og informationssystemer. Vi anvender også den samme praksis ved oplysninger, der videregives til os af vores kunder, leverandører og andre interessenter. Alle medarbejdere skal sikre fortroligheden af dokumenter, kontrakter, forretningshemmeligheder og interne oplysninger. Oplysninger om virksomheden må ikke videregives uden en klar grund eller behov.

Vi tolererer, fremmer eller støtter ikke hvidvaskning af penge. Vi overholder love og god praksis for at forhindre og opdage hvidvask og for at indberette alle tilfælde af hvidvask og mistænkelige transaktioner.

Vi kommunikerer ansvarligt, og vores økonomiske og øvrige kommunikation er af høj kvalitet. Kemppi vil ikke kommentere fortrolige forretningstransaktioner, konkurrenters anliggender, kundeforhold, kontrakter eller andre kundetransaktioner uden kundens samtykke.

Vi støtter ikke politiske aktiviteter, politiske partier eller organisationer, herunder individuelle kandidaters valgkampagner.

 

Medarbejdere og ledelse             

Følgende forventes af alle Kemppi-medarbejdere:

 • Læs og følg adfærdskodekset.
 • Vær gennemsigtig i dine handlinger og din beslutningstagning.
 • Udnyt ikke din stilling, virksomhedens ejendom eller kontrakter til din egen fordel.
 • Udtryk din bekymring i tilfælde af overtrædelser af adfærdskodekset og de interne retningslinjer.
 • Mens du arbejder, må du ikke bruge eller være påvirket af alkohol, inhalationsmidler eller stoffer.
 • Bed din supervisor eller et medlem af det globale ledelsesteam om råd i situationer, hvor du ikke er sikker på, hvordan du skal agere.
 • Indberet enhver formodet eller faktisk overtrædelse af adfærdskodekset til din egen supervisor, HR, den interne auditor, CFO'en eller via whistleblower-kanalen: https://report.whistleb.com/fi/kemppi

Hver enkelt Kemppi-supervisor forventes at overholde alt ovenstående. Gør desuden følgende:

 • Sæt et godt eksempel.
 • Bidrag til at fremme en god atmosfære, hvor teammedlemmerme tør give udtryk for deres bekymringer.
 • Diskuter adfærdskodekset med dit team, især de afsnit, der er relevante for det daglige arbejde.
 • Lyt godt efter, og prøv at besvare eller finde svar på spørgsmål og bekymringer relatereret til adfærdskodekset. Bed om hjælp, hvis du har brug for det.
 • Supervisoren har ansvaret for at tage hånd om adfærd, der overtræder adfærdskodekset
 • Indberet enhver formodet eller faktisk overtrædelse af adfærdskodekset til den interne auditor, CFO'en eller via whistleblower-kanalen: https://report.whistleb.com/fi/kemppi

 

Overholdelse af adfærdskodekset

Kemppis globale ledelsesteam og supervisorer er ansvarlige for at implementere og kommunikere adfærdskodekset. Alle medarbejdere er personligt ansvarlige for at implementere adfærdskodekset i deres daglige arbejde. Det globale ledelsesteam og supervisorerne er ansvarlige for at overholde adfærdskodekset i deres daglige arbejde og at overvåge, at det bliver overholdt.

Vi opfordrer medarbejderne til at kontakte supervisorer eller medlemmer af det globale ledelsesteam i tvivlstilfælde.  

Enhver formodet eller faktisk overtrædelse af adfærdskodekset skal indberettes til din supervisor, den interne auditor, CFO'en eller anonymt via whistleblower-kanalen.

Der kan træffes disciplinære foranstaltninger i tilfælde af overtrædelser af adfærdskodekset eller undladelse af at indberette en overtrædelse. En indberetning foretaget i god tro vil ikke medføre negative konsekvenser for den indberettende person. Alle indberetninger om overtrædelser af adfærdskodekset, der er foretaget i god tro, vil blive behandlet omhyggeligt og uafhængigt. Indberetninger om overtrædelser behandles strengt fortroligt for at beskytte den person, der har foretaget indberetningen.

Adfærdskodekset er godkendt af Kemppi Oys bestyrelse og vil blive opdateret efter behov.

Whistleblowing

Kemppi følger høje etiske standarder. Vi bruger Whistleblowing-tjenesten til at fremme høj virksomhedsetik og sikre høj tillid til vores virksomhed hos kunder og interessenter.

Luk

Tekniske specifikationer