Eettiset toimintaohjeet

Kempin eettiset toimintaohjeet määrittelevät keskeiset periaatteet, joiden mukaan meidän kaikkien tulee toimia kaikkialla sekä henkilökohtaisesti että yrityksenä.

Johtoryhmämme viesti

Toimimalla vastuullisesti varmistamme, että olemme luotettava kumppani asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme keskuudessa. Rakennamme luottamusta päivittäin toimimalla periaatteidemme mukaisesti. Jokaisella Kempillä työskentelevällä on tärkeä rooli luottamuksen rakentamisessa ja vahvan kulttuurin luomisessa.

Toimintaamme ja päätöksiämme ohjaavat Kempin arvot: ihmislähtöisyys, rohkeus, suoraselkäisyys ja tuloksellisuus sekä nämä eettiset toimintaohjeet. Jokaisen kemppiläisen on tunnettava nämä ohjeet riippumatta tehtävästä tai asemasta ja myös toimittava niiden mukaan. Noudatamme lakeja, olemme rehellisiä ja toimimme kunnioittavasti. Meillä on nollatoleranssi korruptioon ja puutumme herkästi kaikkiin väärinkäytöksiin.

Olemme sitouttaneet Kempin toimittajat ja yhteistyökumppanit toimittajien eettisiin toimintaohjeisiin ja varmistamme, että he noudattavat toimintaohjeitamme vastaavia käytäntöjä. Toimittajien eettiset toimintaohjeet ovat osa Kempin yleisiä ehtoja.

Eettiset toimintaohjeet

Johdanto

Kempin eettiset toimintaohjeet, Code of Conduct, määrittelee keskeiset periaatteet, joiden mukaan meidän kaikkien tulee toimia kaikkialla sekä henkilökohtaisesti että yrityksenä. Se ohjaa toimiamme käytännössä ja sisältää kaikki toimintaperiaatteet, joita jokaisen Kempin työntekijän on noudatettava ympäri organisaatiota.  Ohjeessa määritellään myös se, miten hoidamme liikesuhteet asiakkaiden, liikekumppanien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Ohje kertoo sidosryhmillemme ja yhteisöille, joissa toimimme, keitä olemme ja miten me toimimme.

Jokaisen on varmistettava, että hän ymmärtää, miten eettisiä toimintaohjeita sovelletaan omaan työhön ja toimittava sen mukaisesti.  Jos sinulla on kysyttävää ohjeen sisältämistä aiheista, ota yhteys esimieheesi tai johtoryhmän jäseneen.

Eettiset toimintaohjeet on laadittu arvojemme pohjalta: ihmislähtöisyys, rohkeus, suoraselkäisyys ja tuloksellisuus. Toimintaohjeiden avulla arvomme konkretisoituvat osaksi päivittäistä toimintaa ja päätöksentekoa.

 

Kempin arvot

Kempin arvot ovat seuraavat:

 • Ihmislähtöisyys. Olemme teknologiayritys, jonka kantava voima on ihmisissä. Voittava joukkue syntyy yhdessä tekemällä ja työstä pitää aina löytyä myös iloa! Vahva arvopohja on menestyksemme perusta.
 • Rohkeus. Edelläkävijyys edellyttää meiltä rohkeutta kyseenalaistaa nykyiset tavat ja kokeilla uutta ja tuntematonta. Opimme menneestä luodaksemme entistä paremman tulevaisuuden. Olemme rohkeita kertomaan näkemyksemme ja kohtaamaan mahdottomiltakin tuntuvia haasteita.
 • Suoraselkäisyys. Toimimme aina suoraselkäisesti ja pidämme lupauksemme. Meille suoraselkäisyys tarkoittaa vastuullisuutta, jatkuvuutta ja rehellisyyttä kaikkia sidosryhmiämme kohtaan. Toimimme korkean moraalin ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
 • Tuloksellisuus. Haastavat tavoitteet ja tahto saada aikaan motivoivat meitä hyviin suorituksiin. Teemme kaikkemme, jotta asiakkaamme menestyvät. Halu menestyä ja kasvaa inspiroi meitä yhä parempiin tuloksiin.

 

Vastuullisuus

Vastuullisuus on toimintamme keskiössä. Käytössämme on ISO9001 standardin mukainen toimintajärjestelmä, joka ohjaa toimintaamme. Eettinen kulttuuri ja oikein toimiminen ovat osa päivittäistä toimintaamme. Eettinen kulttuuri ja vastuullisuus ovat myös yhtiömme erottautumistekijöitä, kun toimimme globaaleilla markkinoilla. Toimimalla oikein vahvistamme sidosryhmiemme luottamusta meitä kohtaan ja luomme pitkäaikaisia kumppanuussuhteita, arvoa osakkeenomistajillemme ja säilymme houkuttelevana työnantajana.

 • Noudatamme eettistä liiketoimintaa koskevia lakeja ja periaatteita. Toimimme aina lakien ja liiketoimintaamme sovellettavien määräysten mukaisesti. Sovellettavan lainsäädännön lisäksi noudatamme yleisesti hyväksyttäviä eettisiä normeja. Edellytämme myös liiketoimintakumppaneidemme ja toimittajiemme jakavan nämä samat eettiset normit ja noudattavan niitä.
 • Kunnioitamme yksityisyyden suojaa. Kunnioitamme yksityisyyttä ja henkilötietojen suojaa, oli kyse sitten työntekijöiden, liiketoimintakumppanien, työnhakijoiden tai asiakkaiden henkilötiedoista. Keräämme, käsittelemme ja säilytämme henkilötietoja vain sallittuihin tarkoituksiin sovellettavien lakien mukaisesti. Tietosuojan toteutuminen Kempissä on kaikkien Kempille työskentelevien vastuulla.
 • Emme hyväksy syrjintää tai häirintää ja kohtelemme ihmisiä kunnioittavasti. Ylläpidämme työympäristöä, jossa ihmisiä arvostetaan ja kohdellaan kunnioittavasti. Emme syrji tai kohtele epäoikeudenmukaisesti työntekijöitä tai työnhakijoita palkkaukseen, koulutukseen, rekrytointiin, ylennyksiin, palkkoihin ja korvauksiin liittyvissä tai työsuhteen muissa asioissa. Meillä on nollatoleranssi seksuaalista häirintää, kiusaamista ja muita pelottelutoimia kohtaan. Emme käytä tai tue lapsi- tai pakkotyövoimaa.
 • Pyrimme tarjoamaan työntekijöillemme työympäristön, jossa ei ilmene minkäänlaista häirintää eikä muuta loukkaavaa tai epäkunnioittavaa käytöstä. Häirintää on kaikki epätoivottu sanallinen, visuaalinen, fyysinen tai muunlainen toiminta, joka luo pelottavan, loukkaavan tai vihamielisen työympäristön.
 • Tuemme työturvallisuutta ja -hyvinvointia. Emme koskaan vaaranna työntekijöidemme turvallisuutta. Varmistamme, että työntekijöillämme on heidän hyvinvointiaan tukeva turvallinen työympäristö. Olemme kaikki vastuussa turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisestä työpaikalla. Tämä toteutuu parhaiten noudattamalla yhteisiä ohjeita ja ilmoittamalla viipymättä kaikista turvallisuuteen liittyvistä epäkohdista. Fyysisen turvallisuuden lisäksi pyrimme edistämään työntekijöiden henkistä hyvinvointia ja terveyttä.
 • Arvostamme monimuotoisuutta. Mielestämme monimuotoisuus koostuu kunkin yksittäisen henkilön yksilöllisistä ominaisuuksista: persoonallisuudesta, elämäntyylistä, työkokemuksesta, etnisestä taustasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, sukupuolesta, iästä, kansalaisuudesta, taidoista ja muista erityispiirteistä. Pyrimme edistämään monimuotoisuutta rekrytoinneissa ja kun kehitämme ja sitoutamme henkilöstöämme kaikilla organisaatiotasoilla. Pyrimme takaamaan osallistavan työympäristön, jossa yksilöllisiä piirteitä arvostetaan vahvuuksina.
 • Kunnioitamme työntekijöidemme yhdistymisvapautta. Kunnioitamme työntekijöidemme oikeutta kuulua yhdistyksiin ja osallistua niiden toimintaan olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

 

Vastuullinen päätöksenteko

Johdon ja henkilöstön on otettava vastuu tekemistään valinnoista. Henkilökohtainen etu ei saa koskaan mennä Kempin edelle valintoja tehtäessä. Menestyksemme on riippuvainen maineesta ja meidän kaikkien vastuulla on pitää huolta siitä. Toimimalla läpinäkyvästi, avoimesti ja kunnioittavasti varmistamme, että olemme edelleen kaarihitsauksen muotoilujohtaja, joka toimittaa edistyksellisiä tuotteita, digitaalisia ratkaisuja ja palveluita ammattilaisille teollisuushitsausyrityksistä yksittäisiin urakoitsijoihin, jonka toimintatapaa sekä yhteistyökumppanit, että henkilökunta arvostavat.

Emme ota vastaan tai anna lahjuksia. Antamamme ja vastaanottamamme lahjat ja vieraanvaraisuus tukevat aina selkeää liiketoimintatavoitetta. Vastaanottamiemme lahjojen arvo  on kohtuullinen ja ne sopivat liikesuhteen luonteeseen. Työntekijät eivät saa antaa tai vastaanottaa lahjoja tai muita etuuksia, jotka saattaisivat vaikuttaa liiketoimintaan liittyvään päätöksentekoon tai joilla on huomattavaa henkilökohtaista tai taloudellista arvoa.  

Vältämme eturistiriitoja, kaikki päätökset ja liiketoimet on tehtävä yhtiön parhaan edun mukaisesti. Päätökset eivät saa perustua henkilökohtaisiin etuihin. Kohtelemme ystäviä ja sukulaisia kuten kaikkia muitakin liiketoimintakumppaneitamme, eivätkä henkilökohtaiset suhteemme saa vaikuttaa päätöksentekoon. Meidän on tunnistettava eturistiriidat, vältettävä niitä ja pidättäydyttävä päätöksenteosta, johon liittyy tai voi liittyä eturistiriita. Ilmoitamme mahdollisesti eturistiriidaksi miellettävät olosuhteet heti esimiehelle ja ratkaisemme asian yhtiön edun mukaisesti.

Kempillä on nollatoleranssi korruptioon. Yhtiö noudattaa kaikkia asiaankuuluvia lakeja korruption torjumiseksi kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla se toimii.

Sitoudumme reiluun kilpailuun, joka tarkoittaa, että kilpailemme rehellisesti, reilusti ja sovellettavien lakien mukaisesti. Kaikkien työntekijöidemme on noudatettava lakeja, kilpailulait, määräykset ja sisäiset ohjeet mukaan lukien. Kunnioitamme immateriaaliomaisuutta ja luottamuksellisia tietoja.

 

Vastuu osakkeenomistajia kohtaan

Vastuullinen toimintatapa suojaa omistaja-arvoa. Jokainen Kempin työntekijä on vastuussa yhtiön tietojen, immateriaalioikeuksien ja omaisuuden kunnioittamisesta, jotta pysymme luotettavana liiketoimintakumppanina.  

Suojelemme yhtiön omaisuutta varkauksilta, väärinkäytöksiltä, katoamiselta ja vahingoittumiselta. Yhtiön omaisuutta ovat fyysinen omaisuus, kuten laitteet, koneet, toimitilat, raaka-aineet, komponentit, valmiit tuotteet, ajoneuvot ja muu yhtiön varallisuus. Yhtiön omaisuuteen kuuluu myös aineeton omaisuus, kuten luottamukselliset tiedot, immateriaalioikeudet (patentit ja tavaramerkit) ja tietojärjestelmät. Sovellamme samoja toimintatapoja myös asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmiemme meille luovuttamiin tietoihin. Kaikkien työntekijöiden on varmistettava asiakirjojen, sopimusten, liikesalaisuuksien ja sisäisen tiedon luottamuksellisuus. Yhtiötä koskevaa tietoa ei saa luovuttaa eteenpäin ilman selkeää perustetta tai tarvetta.

Viestimme vastuullisesti ja taloudellinen ja muu viestintämme on korkealaatuista. Kemppi ei kommentoi luottamuksellisia liiketapahtumia, kilpailijoiden asioita, asiakassuhteita, sopimuksia tai mitään muitakaan asiakastoimia ilman asiakkaan antamaa suostumusta.

Emme tue poliittista toimintaa, poliittisia puolueita tai järjestöjä, sisältäen yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjat.

 

Työntekijät ja johto

Jokaiselta Kempin työntekijältä odotetaan seuraavaa:

 • Perehdy eettisiin toimintaohjeisiin ja noudata niitä.
 • Ole läpinäkyvä toimissasi ja päätöksenteossa.
 • Älä käytä asemaasi, yhtiön omaisuutta tai sopimuksia oman edun tavoitteluun.
 • Tuo eettisten toimintaohjeiden ja sisäisten ohjeiden vastaisia toimia koskevat huolenaiheesi esille.
 • Älä työskentele alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
 • Kysy neuvoa esimieheltäsi tai Kempin johtoryhmän jäseneltä tilanteissa, joissa et ole varma siitä, miten sinun tulisi toimia.
 • Ilmoita kaikesta eettisten toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta tai sellaisen epäilystä omalle esimiehellesi, HR:lle, sisäiselle tarkastajalle, talousjohtajalle tai whistleblowing-ilmoituskanavan kautta: https://report.whistleb.com/fi/kemppi

Jokaiselta Kempin esimieheltä odotetaan, että he noudattavat kaikkia edellä mainittuja toimintaohjeita. Lisäksi toimi seuraavasti:

 • Näytä hyvää esimerkkiä.
 • Edistä hyvää ilmapiiriä, jossa tiimiläiset uskaltavat ilmaista huolenaiheensa.
 • Keskustele tiimisi kanssa eettisistä toimintaohjeista ja erityisesti päivittäisen työn kannalta olennaisista osioista.
 • Kuuntele huolellisesti, pyri vastaamaan tai etsimään vastaukset eettisiin toimintaohjeisiin liittyviin kysymyksiin ja huolenaiheisiin. Pyydä tarvittaessa apua.
 • Esimiehellä on vastuu puuttua eettisten toimintaohjeiden vastaiseen käytökseen.
 • Ilmoita kaikesta eettisten toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta tai sellaisen epäilystä sisäiselle tarkastajalle, talousjohtajalle tai whistleblowing-ilmoituskanavan kautta: https://report.whistleb.com/fi/kemppi

 

Eettisten toimintaohjeiden noudattaminen

Kempin johtoryhmä ja esimiehet ovat vastuussa eettisten toimintaohjeiden implementoinnista ja niiden viestimisestä. Jokainen yhtiön työntekijä on henkilökohtaisesti vastuussa toimintaohjeiden toteutumisesta omassa päivittäisessä työssään. Johtoryhmä ja esimiehet ovat vastuussa eettisten toimintaohjeiden noudattamisesta päivittäisessä toiminnassa ja sen valvonnassa.

Kannustamme työntekijöitä ottamaan epäselvissä tilanteissa yhteyttä esimiehiin tai             johtoryhmän jäseniin.   

Eettisten toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta tai sellaisen epäilystä on ilmoitettava esimiehelle, sisäiselle tarkastajalle, talousjohtajalle tai nimettömästi whistleblowing-ilmoituskanavan kautta.

Eettisten toimintaohjeiden rikkomuksista tai rikkomuksesta ilmoittamatta jättämisestä voi seurata kurinpidollisia toimia. Vilpittömästi tehdyssä ilmoituksesta ei seuraa ilmoittajalle haitallisia seuraamuksia. Kaikki eettisten toimintaohjeiden rikkomisesta vilpittömästi tehdyt ilmoitukset käydään läpi huolellisesti ja riippumattomasti. Rikkomuksiin liittyvät ilmoitukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ilmoittajaa suojaten.

Kemppi Oy:n hallitus on hyväksynyt eettiset toimintaohjeet ja niitä päivitetään tarpeen mukaan.

 

Whistleblowing

Kempillä työskennellään korkeiden eettisten periaatteiden mukaisesti. Käytämme Whistleblowing -palvelua edistämään liiketoiminnan eettisyyttä, ylläpidetään asiakkaiden ja sidosryhmien luottamusta liiketoimintaamme.

Sulje

Tekniset tiedot