MIG/MAG-svetsning

MIG/MAG-svetstillämpningar, utrustning och teknik

MIG/MAG-metoden med mera

Vid MIG/MAG-svetsning upprätthålls en ljusbåge mellan tråd/rörelektroden och arbetsstycket. Tråd-/rörelektroden matas fram genom svetspistolen. Ljusbågen smälter samman grundmaterialet och trådelektroden och formar på så sätt svetsfogen. Tillsatsmaterialet matas kontinuerligt från trådmatarverket genom svetspistolen under hela svetsförloppet. Svetspistolen förser också svetsen med skyddsgas.

MIG- och MAG-svetsmetoderna skiljer sig genom att det i MIG (Metal Inert Gas) används en inert skyddsgas som inte är aktiv i svetsprocessen, medan i MAG (Metal Active Gas) är gasen aktiv i svetsprocessen.

Vanligen innehåller skyddsgasen aktiv koldioxid eller syrgas och därför är MAG-svetsning mycket vanligare än MIG-svetsning. I själva verket används termen MIG-svetsning ofta oavsiktligt i samband med MAG-svetsning.

MIG/MAG-svetstillämpningar

MIG/MAG-svetsning används idag nästan överallt i svetsindustrin. De största användarna är den tunga och medeltunga industrin såsom skeppsbyggnad, stålkonstruktioner, rörledningar och tryckkärl, liksom företag som sysslar med reparationer och underhåll.

MIG/MAG-svetsning används också allmänt inom tunnplåtsindustrin, speciellt inom bil-, tunnplåts- och verkstadsindustrin. Även inom hobby- och ”gör-det-själv”-verksamhet är MIG/MAG-svetsning vanlig.

Svetsare och utrustning för MIG- och MAG-svetsning

Utrustningen för MIG/MAG-svetsning består vanligen av strömkälla, trådmatarverk, återledare, svetspistol, kylenhet som tillval samt en skyddsgasflaska eller centralgasanläggning.

Trådmatarverket matar erforderligt tillsatsmaterial för svetsningen från bobinen till svetspistolen.

Via trådmatarverket kan man även starta och stoppa strömkällan. Är det en elektronisk strömkälla kan man även styra spänningen från trådmatarverket. Strömkällan och trådmatarverket är därför anslutna med en manöverkabel. Trådmatarverket styr dessutom skyddsgasflödet. Skyddsgasen kommer från antingen en gasflaska eller en centralgasanläggning.

I Kemppis produktsortiment ingår MIG/MAG-svetsmaskiner med modulkonstruktion. På så sätt kan man fritt välja kylenhet, strömkälla och trådmatarverk enligt de krav som ställs. Trådmatarverket kan tas loss från strömkällan. Därvid behöver inte hela svetsmaskinen flyttas från en arbetsplats till en annan.

Enheterna kan även ha utbytbara funktionspaneler och separat aktiverade tilläggsfunktioner.

Vid svetsning värms svetspistolen upp och måste därför kylas med luft eller vätska. I luftkylda pistoler fungerar skyddsgasen som förs genom pistolen samtidigt som kylmedel. I vattenkylda pistoler används en separat vätskekylenhet där vätskan kyls och sedan cirkuleras genom mellanledaren till svetspistolen.

MIG/MAG-svetsmaskinernas konstruktion begränsas av trådbobinen inuti maskinen. Bobinen är ofta en tung och utrymmeskrävande komponent. Trots detta är de flesta moderna MIG/MAG-svetsmaskiner eleganta och kompakta maskinpaket, till exempel Kemppi MinarcMig Adaptive 180, som tilldelades Red dot-priset för industridesign 2006.

Bläddra bland Kemppis MIG/MAG-svetsmaskiner

MIG/MAG-svetsteknik

Vid MIG/MAG-svetsning använder svetsaren en svetspistol. Genom den förs tillsatsmaterial, skyddsgas och erforderlig svetsström till arbetsstycket. De viktigaste faktorerna vid MIG/MAG-svetsning är svetsläget, svetspistolvinkeln, utstickslängden, framföringshastigheten och smältbadets utformning.

Ljusbågen tänds med pistolavtryckaren och svetspistolen förs sedan i jämn takt längs svetsfogen. Smältbadet måste observeras kontinuerligt. Svetspistolens placering och vinkel i förhållande till arbetsstycket måste hållas konstant.

Det är av största vikt att svetsaren koncentrerar sig på att alltid hålla smältbadets utseende och form korrekt. Ett ögonblicks ouppmärksamhet kan resultera i en felaktig svetsfog. Om detta sker, bör svetsningen stoppas för ett ögonblick och därefter återupptas.

Upptäck andra svetsprocesser

TIG-svetsning

TIG-svetsning

MMA-svetsning

MMA-svetsning

Robotsvetsning

Robotsvetsning

Andra svetsmetoder

Andra svetsmetoder

Mer om svetsning

Vad är svetsning?

Vad är svetsning?

Säkerhet vid svetsning och faror

Säkerhet vid svetsning och faror

Stäng

Tekniska data