Sikkerhed og farer ved svejsning

Derfor er svejsesikkerhed vigtig, og sådan undgår du de mest udbredte svejsefarer

Brug altid godkendt beskyttelsesudstyr

Lysbuesvejsning udgør – ligesom alle andre industrielle erhverv – mange farer. Svejsning er dog en sikker procedure, forudsat at en korrekt risikovurdering foretages og overholdes, og at der anvendes beskyttelsesudstyr. Brug altid godkendt svejsesikkerhedsudstyr.

Kraftigt lys/ultraviolet stråling ved svejsning

En lysbue er det mest kendte symbol på svejsning, men bag lysets og gnisternes skønhed gemmer der sig også farer. Hvis man kigger på lysbuen med ubeskyttede øjne, kan man skade sit sit syn permanent, og selv en kort eksponering kan medføre, at øjenoverfladen brænder og forårsager såkaldt "lysbueøjne" eller "blitzforbrænding". Ultraviolet og infrarød stråling samt synlige elementer, f.eks. varmestænk, kan beskadige øjnene og forbrænde ubeskyttet hud.

Beskyttelse af øjnene ved svejsning

Svejserens øjne kræver effektiv og godkendt beskyttelse i form af en godkendt svejsehjelm og et godkendt svejseglas. Kemppi ADF-glas (automatisk nedblændingsfilter) og passive glas (godkendte farvede svejseglas) til svejseskærme yder 100 % beskyttelse mod ultraviolet stråling.

Svejsehjelme eller svejseskærme bæres i længere perioder. Deres beskyttelsesklasse, vægt og balancefunktioner varierer betydeligt, og derfor er det vigtigt at vælge en passende model og et passende beskyttelsesniveau, som er velegnet til dit anvendelsesformål og dine personlige omstændigheder. Svejsehjelme eller svejseskærme med automatisk nedblændingsfilter gør svejserens arbejde lettere og hurtigere gennem hele svejseprocessen.

Lungebeskyttelse ved svejsning

En af mulighederne er en svejsehjelm eller en svejseskærm med ansigtsmaske. De har et ordentligt ventilationssystem med ren indåndingsluft, som beskytter svejseren mod daglig eksponering for farlige toksiske dampe og gasser, der betragtes som kræftfremkaldende – dvs. kemikalier, der er påvist til at fremkalde kræft. Disse ventilationssystemer kaldes åndedrætsværn til svejsere og PAPR-systemer. Et komplet friskluftssystem består af en filterenhed, et slangesæt og en hjelm. Åndedrætsværn til svejsere er officielt klassificeret efter det beskyttelsesniveau, som de giver brugeren, dvs. det niveau, hvortil de udelukker den forurenede luft, der findes i svejsemiljøet. Denne klassifikation er ikke blot filterets virkningsgrad i et filtreringssystem. Det er friskluftudstyrets samlede målte kombinerede lækagevurdering, som kaldes TIL-ydeevneklassifikationen (Total Inward Leakage).

Kemppis Gamma GTH3-produktsortiment giver et maksimalt indvendigt TIL-lækagebeskyttelsesniveau med en effektivitet op til 99,8 %.

Gennemse Kemppis svejsesikkerhedsudstyr

Svejsehjelme med automatisk nedblændingsfilter gør svejserens arbejde lettere og hurtigere gennem hele svejseprocessen.

Toksiske dampe og gasser fra svejsning

Vi indånder typisk 4.000 liter luft i løbet af en 8-timers vagt. På samme tid kan en enkelt svejser afgive op til 40 g luftbårne gasser og partikler i timen. Denne svejserøg består af gasser og små partikler og kan indeholde over 40 forskellige stoffer, der kommer fra selve det forarbejdede materiale, fra tilsatsmaterialerne eller fra overflader såsom maling og belægninger. Samlet set er svejserøgen farlig for menneskers sundhed, og hvis man ikke er beskyttet, kan bittesmå røgpartikler passere dybt ned i lungestrukturen.

Desuden kan eksponering for luftbåren forurening og kræftfremkaldende stoffer i længere perioder resultere i langvarige sundhedsproblemer, blandt andet kræft og luftvejssygdomme. Arbejdsbetingede lungesygdomme kan forebygges ved brug af de rigtige åndedrætsværn til svejseopgaver.

Hvis de rette sikkerhedsforanstaltninger følges, kan eksponeringen for dampe og gasser kontrolleres:

 • Sørg for, at svejseområdet er korrekt ventileret, for at holde dampe og gasser væk fra indåndingszonen og det generelle område.
 • Svejsere skal altid bruge godkendt åndedrætsværn til svejsning.

Arbejde på et trangt sted

Der er situationer, hvor en svejser er nødt til at arbejde på et trangt sted, f.eks. i tanke, i rør og i huller. Inaktive gasser og visse almindelige kemiske reaktioner kan reducere eller endda erstatte iltmængden på disse steder. Overvej altid, om opgaven kan udføres uden at komme ind i et trangt rum. Risikovurderingen skal foretages, inden der arbejdes på trange steder, hvor iltniveauet i atmosfæren kan falde til under 17 %.

Hvis du er nødt til at bevæge dig ind på et trangt sted:

 • Brug friskluftudstyr eller en frisklufthjelm, der er godkendt.
 • Sørg for, at du kender beredskabsplanen.
 • Brug ikke iltforsyningsudstyr, da dette udgør en meget alvorlig brandrisiko.
 • Husk, at de fleste svejsegasser, herunder alle de inaktive gasser, ikke har nogen lugt men kan fortrænge indåndingsluften.
 • Sørg for, at beskyttelsesgasslanger og -stik er forsvarligt tætnet.
 • Arbejd aldrig alene.

 

Varme, brand og forbrændinger

Den mest almindelige årsag til brande er, at der er brandfarlige materialer i arbejdsområdet. Hvis man holder arbejdsområdet rent for brandfarlige materialer såsom træ eller tekstiler, er det med til at nedsætte brandfaren. Husk, at varme og gnister kan bevæge sig over betydelige afstande.

Sørg altid for at kende beredskabsplanen og placeringen af brandslukkere i tilfælde af brand. Brandslukkerne skal opbevares i nærheden af svejseområdet. Hvis det ikke er muligt at holde området helt rent, skal der opretholdes en brandvagt under og mindst 60 minutter efter svejseprocessen for at holde øje med gnister. Svejseområdet kan også adskilles fra omgivelserne ved hjælp af et brandsikkert tæppe eller en tyndplade.

Forbrændinger forårsaget af svejsesprøjt er ikke alvorlige, men meget almindelige skader på svejsere. De kaldes også for "lysbuetatoveringer". Hvis svejserens halsområde ikke er beskyttet ordentligt, bliver det udsat for UV-stråling, som forårsager solskoldning. Det kaldes for "svejserhals". På lang sigt kan denne eksponering forårsage mere permanent skade. Beskyt altid udsatte hudområder med passende tøj.

Skader kan forebygges ved hjælp af godkendte personlige værnemidler og dækker kroppen helt under svejsning. Tykke handsker og flammehæmmende tøj med lange ærmer er en del af basisudstyret for enhver svejser.

Elektrisk stød

Elektrisk stød er en øjeblikkelig og alvorlig risiko for en svejser. Det kan forårsage alvorlig personskade og endda dødsfald. Det er muligt at reducere risikoen for elektrisk stød ved svejsning:

 • Sørg altid for, at udstyret er inspiceret og fungerer korrekt. Der må ikke anvendes beskadigede dele.
 • Brug kun udstyr, som du er fortrolig med, og som du ved, hvordan man bruger. Hvis du føler dig utryg, skal du ikke arbejde med udstyret.
 • Reparation og vedligeholdelse af udstyr må kun udføres af autoriserede værksteder.
 • Brug kun rene og tørre svejsehandsker. Undgå at berøre metaldelene på en elektrodeholder med huden eller med vådt tøj.
 • Gå med tøj, der dækker hele din krop.
 • Brug en tør platform såsom en måtte eller en træpalle, så du ikke er i kontakt med våde eller strømførende overflader.

 

Fysiske farer

Ergonomi bliver mere og mere fremtrædende, også inden for svejsning. Glide-, snuble- og faldulykker tegner sig for en stor del af de anmeldte ulykker. På den anden side er fysiske farer, der f.eks. forårsager knuste tæer og fingre, en risiko ved svejsning. Passende personlige værnemidler yder beskyttelse mod fysiske farer. Høreværn og ørepropper beskytter mod støj. Sikkerhedshjelme beskytter hovedet mod faldende eller skarpe genstande.

Hvis arbejdsmiljøet holdes rent og frit for forhindringer, letter det svejseteamets arbejde. Svejseudstyr skal vælges på baggrund af de behov, som arbejdsopgaven og arbejdsområdet tilsiger. Det er vigtigt, at udstyret let kan flyttes, og dette kan resultere i hurtigere, sikrere og mere effektivt arbejde.

 

Farer ved svejseprocesser i henhold til SFS-EN ISO 4063 

Oplev svejseprocesser

MIG/MAG svejsning

MIG/MAG svejsning

MIG/MAG-svejsning er en svejseproces, hvor der fremføres svejsetråd med en fast hastighed gennem en svejsepistol ind i et svejsebad, der er afskærmet med beskyttelsesgas.

TIG-svejsning

TIG-svejsning

TIG-svejsning er en manuel svejseproces, der involverer fremføring af svejsetråd med håndkraft ind i svejsebadet, der er afskærmet med beskyttelsesgas.

Elektrodesvejsning

Elektrodesvejsning

Elektrodesvejsning, også kendt som manuel lysbuesvejsning (MMA-svejsning) eller beskyttet metallysbuesvejsning (SMAW), er en manuel lysbuesvejsningsproces, hvor der dannes en elektrisk lysbue mellem en metalelektrode og arbejdsemnet.

Robotsvejsning

Robotsvejsning

Robotsvejsning eller automatiseret svejsning automatiserer svejseprocessen. Robotsvejsning kan bruges i flere svejseprocesser såsom MIG- og TIG-svejsning.

Andre svejsemetoder

Andre svejsemetoder

Andre og mere usædvanlige svejseprocesser, f.eks. MIG-lodning og laser, pulverdækket svejsning, plasmasvejsning, punktsvejsning, friktionssvejsning og eksplosionssvejsning.

Luk

Tekniske specifikationer